Wet Kwaliteitsborging stand van zaken eind 2017

Geplaatst in: Bouw, Nieuws

In ons juli van dit jaar hebben we melding gemaakt van het uitstel van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Deze wet moet iedere consument als opdrachtgever een sterkere bescherming bieden, als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Deze sterkere bescherming is een direct gevolg van het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer van het werk. In ons artikel werd toen genoemd dat de voorlopige streefdatum van 1 januari 2018 niet gehaald zou worden en waarschijnlijk met een jaar werd uitgesteld.

Wat is de huidige status van de Wet Kwaliteitsborging?

Plasterk, Wet KwaliteitsborgingNadat het wetsontwerp kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer was goedgekeurd (feb 2017), heeft de eerste kamer op 11 juli 2017 besloten om – zoals indertijd verzocht door minister Plasterk – de stemming over de Wet voor het bouwen uit te stellen  Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet vóór 1 januari 2019 in werking zal treden. Naar verwachting zal de wet in dat jaar zelfs gefaseerd van kracht worden. Wat de reden is van het aanhouden van de invoering van deze wet, is niet echt duidelijk geworden. Mogelijk, dat de wet controversieel is verklaard, vanwege het beladen karakter ervan in relatie tot de demissionaire status van Plasterk. In een artikel van de VLOK stond indertijd aangegeven, dat de verwachting was, dat de kwaliteitsborging in de praktijk ook tot problemen zou leiden. Op dit moment is nog onduidelijk of en hoe de wet zal worden aangepast.

Bepalingen bouwbesluit wel van kracht

Er is jarenlang aan deze wet gewerkt. Ontelbare instanties zijn hierbij betrokken geweest, Doelstelling is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering op een zodanig wijze dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. Bij de totstandkoming van de wet ging het om twee belangrijke vernieuwingen, t.w. de inzet van private kwaliteitsborging en de versterking van de rechten van de woonconsument. Met name het eerste punt heeft ertoe geleid, dat diverse (commerciële) partijen zich nu op deze markt hebben gestort. Zo ook Dakvenstermeesters.nl. Echter in hun recente publicaties wordt nauwelijks meer gesproken over de Wet Kwaliteitsborging. De indruk bestaat, dat ze hun insteek (al dan niet tijdelijk) hebben verlegd naar het Bouwbesluit. Immers de Wkb is even “op hold” gezet. Dit geldt niet voor het Bouwbesluit. Deze bepalingen blijven gewoon voor alle bouwwerken van kracht, zoals dat altijd is geweest, ook voor jullie als Vakmensen. Dat is dus niets nieuws.

Nog veel onduidelijk

M.b.t. de Wet Kwaliteitsborging is er nog veel niet duidelijk. In het huidige stelsel toetst de Gemeente bouwplannen vooraf en ziet zij toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de nieuwe wet dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging. Eén van de huidige taken van het gemeentelijk Bouwtoezicht – het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit – zal bijv. hierbij gaan verdwijnen. Bouwtoezicht blijft echter nog wel het toezicht op de bestaande bouw houden. Ook het toezicht op het gebied van welstand, ruimtelijke ordening en omgevingsveiligheid blijft een gemeentelijke taak. In de nieuwe wet zal ook met “Gevolgklassen” worden gewerkt. Op dit moment is echter alleen “Gevolgklasse 1” gedefinieerd. Hierbij gaat het om bouwwerken die als weinig risicovol worden gezien, zoals grondgebonden eengezinswoningen, kleine bedrijfshallen en eenvoudige verbouwingen.

Consument goed beschermd met VLOK voorwaarden

Volgens de nieuwe wet is de aannemer dus ook verantwoordelijk voor gebreken, die de klant na de oplevering ontdekt, tenzij de gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen, De bewijslast ligt dus bij de aannemer. Echter de wet niet gaat gelden voor bouwwerken, die op dit moment vergunningsvrij zijn (en onder het nieuwe stelsel vergunningsvrij blijven), zoals dakramen, dakkapellen en zelfs een uitbouw aan de woning, afhankelijk van de omstandigheden. De nieuwe regels voor aansprakelijkheid bij oplevergebreken gelden wel voor alle bouwactiviteiten, ook als ze niet onder Gevolgklasse 1 vallen. De VLOK stelt zich hierbij op het standpunt, dat de garantie van de VLOK-leden zelfs nog verder gaat dan de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer op grond van de nieuwe wet. Met name de VLOK-nakomingsgarantie wordt in dit verband uniek geacht. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat deze garantie uitsluitend van toepassing is bij geschillen met consumenten en niet met zakelijke opdrachtgevers.

We gaan ervan uit, dat er in de loop van 2018 meer bekend zal worden omtrent de definitieve inhoud van de nieuwe wet, voor wie en in welke situaties deze zal gelden en hoe en wanneer de wet zal worden ingevoerd.

We houden jullie op de hoogte.