Weinig veranderingen voor ZZP-ers in 2016

Geplaatst in: Bouw, Nieuws, ZZP

De kabinetsplannen voor 2016 bevatten weinig negatieve verrassingen, laat staan dat er schokkende onthullingen in voorkomen. De ZZP-organisaties zijn in ieder geval blij met de uitspraak van het kabinet dat ondernemerschap dient te worden gestimuleerd en dat schijnconstructies moeten worden bestreden.

Zelfstandigenaftrek en verplichte verzekeringen

De zelfstandigenaftrek blijft ook volgende jaar behouden en aan de zelfstandige ondernemers worden vooralsnog geen werknemersverplichtingen zoals WW en AOV opgelegd. Aangezien iedere opgelegde verplichting als een beperking van de ondernemers- vrijheid kan worden gezien, heeft het kabinet de plannen voor verplichte verzekeringen voor zelfstandigen afgewezen. De ZZP-organisaties vinden echter wel, dat dit er niet toe mag leiden, dat het kabinet de mogelijkheden om te komen tot vorming van een AOV-collectief op vrijwillige basis niet verder onderzoekt. Het kan niet zo zijn, dat door de verplichtings- discussie tussen regeringspartijen een mogelijke oplossing van de echte problematiek op de lange baan wordt geschoven. Immers het percentage zelfstandigen met een dekking voor arbeidsongeschiktheid is nog steeds bedroevend laag. Het kabinet zou er goed aan doen om in overleg met betrokken partijen een effectieve oplossing te bewerkstelligen.

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Reeds in 2014 was het al bekend, dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) op niet al te lange tijd zou worden afgeschaft. Vooruitlopend op de komst van een nieuwe regeling werden er in 2015 al geen nieuwe verklaringen meer uitgegeven. Momenteel ligt in de Eerste kamer de Wet op de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA ter behandeling. Deze wet beoogt een betere balans tussen de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie. De bedoeling is om zoveel mogelijk met branchegerichte (voorbeeld)overeenkomsten te gaan werken. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze ook door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Geplande datum van invoering 1 januari 2016.

Pensioenvoorziening

Het kabinet heeft eerder het vrijwillige ZZP Pensioen op initiatief van de zzp-organisaties mogelijk gemaakt. Dat nu toch weer wordt gesproken over een verplichte deelname op termijn, is verbazingwekkend. De ZZP-organisaties vinden het tevens onbegrijpelijk, dat de staatsecretaris eerder dit jaar enerzijds heeft uitgesproken dat er aan zelfstandigen geen pensioenverplichting zou worden opgelegd doch anderzijds enkele weken geleden de pensioenverplichting voor zelfstandige schilders weer opnieuw heeft ingesteld. Dit getuigt niet bepaald van een eenduidig overheidsbeleid.